دانش آموزان در اين برنامه ها بايد يک تحقيق اصلي را طراحي و انجام دهند و از پايان نامه بنويسند و دفاع کنند. در عوض، ممکن است دانش آموزان مشاوره اي براي يک سال يا بيشتر در يک محيط درماني کاربردي (مانند يک مرکز سلامت، بيمارستان، مرکز امور سرپناه يا پناهگاه بي خانمان، براي نام چند نفر) مورد نياز باشند. مشاوره کنکور بسته به نوع دولت، صدور گواهينامه و صدور مجوز ممکن است در دوره هاي مختلف در چنين تنظيمات مراقبت نياز به زمان داشته باشد. بسياري از تابلوهاي مجوز دولتي داراي وب سايت هايي هستند که اطلاعات بيشتري در مورد آن ها پيدا مي شود. درجه دکتري 3-4 سال است که فراتر از سطح استاد است.


مشاوره کنکور تجربي

مشاوره کنکور رياضي

مشاوره کنکور انساني
بیشتر بخوانید . . .